இதை குடித்து தான் நான் உடல் எடையை எளிதாக குறை

இதை குடித்து தான் நான் உடல் எடையை எளிதாக குறைத்தேன்

இதை குடித்து தான் நான் உடல் எடையை எளிதாக குறைத்தேன்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *